תקנון שימוש באתר

כללי
1. השימוש באתר ובשירותיו מותנה בהסכמה חד משמעית של כל אדם לתנאים המפורטים להלן ובכניסתו של המשתמש לאתר הוא מצהיר כי הוא מודע לתקנון זה ומסכים ומקבל את הוראותיו, גם אם מסיבה השמורה עימו לא קרא ו/או הבין את הוראות התקנון ו/או מי מהן.
2. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין כנגד האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
3. באתר של מלון הר ציון בע"מ (להלן: "המלון" או "בית המלון") ניתן לקבל מידע על השירותים המוצעים על ידי המלון ולבצע הזמנות של חבילות נופש בבית המלון. הזמנת חבילות הנופש באמצעות האתר הינה הליך מחייב ותחשב לכל דבר וענין כהזמנה כבכל אמצעי אחר מול מרכז ההזמנות של המלון, על כל המשתמע מכך.
4. חלקים מתוכן האתר או התקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ואולם כל המידע מיועד לנשים ולגברים כאחד.
5. בתקופת החגים – פסח וסוכות, תתקבלנה הזמנות ל- 5 לילות רצופים בלבד.וחובה להזמין 3 ארוחות לאדם, במהלך השהות.
בפסח – מינימום 3 ארוחות, כאשר ארוחת ליל סדר חובה.
בסוכות – מינימום 3 ארוחות במהלך החג
בעלות ושמירת זכויות יוצרים
5. כל זכויות היוצרים באתר, ללא יוצא מן הכלל, וכל המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו ובכלל זאת הסימנים המסחריים והאייקונים המוצבים באתר (להלן: "הסימנים המסחריים") הינם בבעלות בלעדית של המלון ו/או מי מטעמו.
6. המשתמש מצהיר, מאשר ומסכים כי כל זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו שמורות למלון ו/או למי מטעמו וכי לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, למכור, לעשות שימוש בסימנים המסחריים ובאייקונים המופיעים באתר או לשנות חלקי מידע המופיעים באתר זה ללא אישור בכתב של המלון.
7. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתו של המלון מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא קבלת הסכמתו של המלון מראש ובכתב.
שמירת סודיות
8. אתר זה הינו אתר מאובטח. האתר מתארח בחוות השרתים של חברת דרונט שנמצאת תחת חוות השרתים של חברת ברק, שם נמצאת גם מערכת ההזמנות. האתר מוגן ע"י מערכת אבטחה מסוגfirewallשל חברת checkpointוכן ע"י מערכת אנטי וירוס המתעדכנת מעת לעת. מערכת חיוב האשראי הינה לפי תקן אבטחה של חברת סילברטרוול ומאובטחת בשיטתQuickSSL® Premiumהצפנה של 128 BIT.
9. המלון נוקט באמצעי זהירות על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית לפי התקן כאמור לעיל, אך בהתקיים מקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, המלון לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
10. המלון מתחייב כי כל המידע האישי הנמסר באתר לרבות פרטי ההזמנות ישמש את המלון למימוש ומילוי ההזמנות בלבד ולצרכי שיווק המלון, ישמר בסודיות ולא יועבר לכל גורם אחר אלא אם כן יחוייב לעשות כן עפ"י הוראת חוק ו/או עפ"י כל דין או אם יעמוד המלון בפני איום ו/או חשש ו/או סכנה שיינקטו כנגדו צעדים משפטיים, פליליים או אזרחיים והכל בגין פעולות שבוצעו באתר על ידי המשתמש.

סיכונים ואחריות
11. המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא מודע לכך שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן עקב גורמים טכנולוגיים מדעיים והן עקב גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.
12. המשתמש נוטל אחריות בלעדית ומלאה על כל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע. המידע נועד לשימושו האישי של המשתמש בלבד וכל שימוש לרבות הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי התמונות המוצגות באתר נועדו לצורכי המחשה בלבד וכי ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן לבין המציאות בפועל.
13. כל המידע המוצג באתר מוצג כפי שהוא והמלון אינו אחראי בכל דרך ו/או אופן להתאמת המידע לצרכי המשתמש וכן ליכולתו ו/או לאי יכולתו באופן חלקי ו/או מלא של המשתמש לעשות שימוש במידע האמור.
14. בעלי האתר והמלון ו/או מי מפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם עושים הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע באתר הינו כללי ואינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו ו/או של השירותים הניתנים ע"י המלון. המידע המפורסם יחייב את המלון רק עם קבלת אישור המלון לביצוע ההזמנה ובהתאם לפרטים המאושרים.
15. המלון אינו אחראי לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש באתר, לרבות שימוש לצרכי הזמנת שירותים ו/או קבלת מידע ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המלון בקשר עם האמור לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקרות כל אחד מהאירועים ו/או הגורמים המפורטים להלן:
א. איחור ו/או עיכוב בקבלת המידע ו/או תקלה כלשהי עקב עומסים בקווי התקשורת או ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים במלון כגון: שביתות, מזג אויר, ימי חג וכדומה.
ב. שיבוש ו/או השמטה ו/או שגיאה ו/או אי דיוק כתוצאה משיבוש ו/או תקלה באמצעי תקשורת, חומרה, תוכנה, מערכת המחשב של המשתמש, המלון או מכל סיבה אחרת.
ג. חשיפה ו/או גילוי של כל מידע של המשתמש ו/או הקשור אליו לצד ג' כלשהו, כתוצאה משימוש המשתמש באתר ו/או מכניסתו אליו.
16. המלון אינו אחראי לכך שהשרת באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים העלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הכניסה ו/או השימוש באתר.
17. המלון אינו אחראי לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. כמו כן המלון אינו מתחייב כי כל קישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.

תנאי השימוש באתר
18. כל משתמש רשאי להשתמש באתר ובלבד שהינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, במידה וההזמנה מבוצעת באמצעות קטין (מתחת לגיל 18) או אדם שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.
19. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים המוצעים באתר ו/או לצרכי קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.
20. המלון לא ישא באחריות לפעילות שאינה נכללת עם מטרות האתר לרבות פעילות בלתי חוקית באתר זה או במידע המופיע בו על ידי המשתמש או כל גורם אחר שאינו בשליטתו. בין היתר, המלון לא ישא באחריות לשינויים שיעשו במידע המופיע באתר על ידי המשתמש או על ידי כל צד שלישי אחר.
21. המלון יהיה רשאי להפסיק את השימוש שהמשתמש עושה באתר אם לא יעמוד בדרישות תנאי תקנון זה ו/או חלקן.

פרטי רוכש השירותים
22. בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים (להלן: "פרטי הרכישה"). בעלי האתר והמלון ו/או מי מפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל טעות מכל סוג שהוא שנעשתה על ידי המשתמש בעת הקלדת פרטי הרכישה, בין אם הדבר נעשה בתום לב ובין אם לאו, לרבות אך לא רק, טעות בבחירת חבילת נופש, תאריך, מספר מיטות, סוג החדר ו/או הסוויטה וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי המשתמש באמצעות האתר. המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כנגד המלון ו/או מי ממטעמו ו/או כנגד האתר ו/או מנהליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.
23. המלון לא ישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה בו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים, באמצעות האתר; ובכלל זאת למקרה בו לא קיבל המשתמש אישור מהמלון כאמור בסעיף 26.4 להלן.במקרה כאמור על המשתמש לפעול כאמור בסעיף 26.5.
24. הקשת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים ינקטו צעדים משפטיים במלוא חומרת הדין לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם למלון ולאתר, למפעיליו /או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם. המלון שומר לעצמו את הזכות לבטל את ההזמנה במקרה של מילוי פרטים לא מדויקים.
25. המשתמש מצהיר כי עם הזמנת פרטי הרכישה יכלל במאגר המידע של המלון ונותן את הסכמתו למלון לעשות כל שימוש בפרטיו כחלק ממאגר הנתונים של המלון ובין היתר לצורך שיפור השירותים שהוא מציע למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר וכן להעברת חומר שיווקי. פרטי הרכישה של המשתמש יוצאו ממאגר המידע של המלון היה והמשתמש יחפוץ בכך ויודיע למלון באופן מפורש ובכתב לכתובת דרך חברון 17 ירושלים, כי הוא אינו מעונין להיכלל במאגר המידע של המלון.

ביצוע ההזמנה
26. ביצוע ההזמנה יבוצע באמצעות הזנת המערכת בפרטי הרכישה, כמפורט להלן:
ביצוע הזמנה באמצעות מסירת פרטי כרטיס אשראי
26.1 קבלת אישור חברת האשראי הינו תנאי מוקדם לביצוע העסקה.
26.2 הרוכש יבצע הזמנה באתר באמצעות מסירת פרטי כרטיס האשראי. פרטי כרטיס האשראי ופרטי המשלם יוזנו למטרת הבטחת ההזמנה בלבד, חיוב כרטיס האשראי יבוצע בפועל בעת ההגעה למלון (בתום השהייה).
26.3 במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי יקבל הרוכש הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני. להשלמת הרכישה יידרש הרוכש ליצור קשר טלפוני עם מוקד ההזמנות במלון לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה.
לא פעל הרוכש להסדרת האישור בתוך 48 שעות ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי למתן אישור לביצוע העסקה ובכל מקרה לא פחות מ- 30 ימים לפני מועד ההגעה, יהא המלון זכאי לבטל את ההזמנה.
26.4 עם סיום הזנת פרטי הרכישה והאשראי תשלח לרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית על אישור קליטת ההזמנה. על הרוכש להביא עימו ולהציג בדלפק הקבלה בעת ההגעה למלון את אישור ההזמנה, את כרטיס האשראי באמצעותו שולמה ואת תעודת הזהות של בעל הכרטיס או דרכונו (במקרה של תושב חוץ).
26.5 למען הסר ספק, העסקה תכנס לתוקפה אך ורק בעת קבלת אישור סופי בכתב הנושא את לוגו המלון. היה ולא קיבל המשתמש הודעת דואר אלקטרוני בדבר אישור קליטת ההזמנה, עליו האחריות ליצור קשר טלפוני עם המלון ולברר את הסיבה לכך, ולהסדיר את כל הדרוש לצורך קבלת האישור כאמור.
ביצוע הזמנה ללא כרטיס אשראי
26.6 המשתמש רשאי לבצע הזמנה באמצעות מסירת פרטי כרטיס האשראי לנציג המלון באופן טלפוני. בהזמנה בדרך זו יידרש הרוכש להזין במערכת רק את פרטיו האישיים ללא פרטי כרטיס האשראי. ההזמנה לא תאושר באופן אוטומטי, אלא רק לאחר שהמשתמש יצור קשר טלפוני עם נציג המלון וימסור את פרטי כרטיס האשראי, והמשתמש יקבל אישור בדבר ההזמנה, באמצעות דואר אלקטרוני.
26.7 נציג המלון יצור קשר עם המשתמש במהלך 2 ימי עבודה ממועד ביצוע ההרשמה כפי שנקלט על ידי השרת וזאת במהלך שעות הפעילות של מרכז ההזמנות כדלקמן: ימים א'-ה שעות 08:30– 17:00 ימי ו 8:30-12:00.
26.8 למען הסר ספק, ביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד ואישורה יתבצע לאחר שנציג המלון חזר למשתמש ואישר את הזמנתו, ללא האישור בכתב אין ההזמנה תחייב את המלון.

תנאי תשלום
27. אמצעי התשלום – אמצעי התשלום עבור רכישת שירותים באמצעות האתר יהיה כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המפורטות להלן: ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא, דיינרס קלב, אמריקן אקספרס, ישראכרט ומאסטרקרט.
28. במקרה בו ההזמנה מבוצעת באמצעות כרטיס אשראי שאינו של המזמין ו/או מי ששהה בפועל במלון – חייב המשלם להיות נוכח בפועל בבית המלון בעת התשלום, או לאשר בכתב במסמך נוסף מול המלון את חיובו של כרטיס האשראי.
29. המחירים המפורסמים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ ומיועדים לישראלים בלבד.
30. מקום בו נקובים המחירים בדולרים (ארה"ב) יחושב התשלום על פי שער של 4 ₪ לדולר או לפיהשער היציג של הדולר ביום התשלום בפועל, כפי שיקבע על ידי בנק ישראל, לפי הגבוה. הזמנת חופשה לתושבי חוץ, בעלי אזרחות זרה, במחיר דולרי/יורו, עפ"י מחירי המחירון העדכניים לתקופת ההזמנה.
31. המלון רשאי לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד המלון בעניין זה. במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר לבין המחירים במוקד ההזמנות של המלון, המחיר במוקד ההזמנות הוא המחיר הקובע.
32. המלון מחייב 50% מקדמה מראש במקרה של הזמנת וילה/רויאל / דלקס SUITE / 5 חדרים ומעלה.

ביטול ושינוי
ביטול הזמנה בעונה רגילה לא כולל את תקופת החגים היהודים הנוצרים והמוסלמים
33. כל הזמנה ניתנת לביטול ללא חיוב בתשלום כלשהו עד 2 ימי עבודה טרם מועד ההזמנה המיועד.
34. ביטול שיבוצע בטווח של עד 2 ימי עבודה לפני מועד ההזמנה המיועד, יחייב את הרוכש בתשלום עלות של לילה אחד.
35. במקרה של אי הגעה למלון על אף ביצוע ההזמנה, יחוייב המשתמש בתשלום מלא.

ביטול הזמנה בחגים יהודים, נוצריים ומוסלמיים
36. בפסח, סוכות , קריסמיס – ביטול פחות מ 30 יום מראש – חיוב מלא.
37. במקרה של אי הגעה למלון על אף ביצוע ההזמנה, יחוייב המשתמש בתשלום מלא.

תנאים כלליים
38. שהות המשתמש במלון תחל מיום ההזמנה בשעה 15:00 ועד השעה 12:00 ביום העזיבה. כל עזיבה לאחר שעות אלה, בכל ימות השבוע, מחייבת אישור של הנהלת המלון ותחוייב בתשלום.
38.1 בשבתות ובחגים קבלת החדרים תתבצע כשעתיים לאחר צאת השבת או החג.
39. תינוק יחשב מי שגילו עד 24 חודשים וילד יחשב מי שגילו בין שנתיים ל- 12 שנים, בכל הקשור לשהות במלון.
40. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד לכל משך תקופת האירוח במלון. ההזמנות באמצעות האתר ואירוח במלון הינן למבוגרים מעל גיל 18 שנה בלבד.
41. מספר המקומות של השירותים המוצעים הינו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.

שינויים באתר
42. המלון זכאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, את תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ושירותיו. השינויים יכנסו לתוקף מיום פרסומם באתר, אלא אם יקבע אחרת על ידי המלון.
43. המלון זכאי לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות באתר בכל עת.

תניית שיפוט
44. על פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
45. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר יהיה נתון לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.